• Jiná sdělení

  Výstava Vysočiny Bohdalov 6.10 - 7.10.2018

  20181003151450172_0001 pozvánka.pdf

  Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů od 1.7.2018

  leták - změny ve vydávání občanských průkazů.pdf

  leták - změny ve vydávání cestovních pasů.pdf

  Informace pro zákazníky VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

  e-Kapka.pdf

  Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

  Informace MV ČR.pdf

  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina - nabídka práce

  technik BOZP.pdf

  Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou

  Informace pro spoluobčany 2017.pdf

  Přehledy k daňovým přiznáním pro "neziskové" subjekty

  výkazy.xls

  Nové podoba Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích pro zájmové a podobné spolky (hasiče, včelaře, tělovýchovné jednoty a spolky….).

  Po novele zákona  č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, je třeba do výše uvedených přehledů uvádět více náležitostí, než tomu bylo doposud, a dále tyto organizace mají povinnost přehled o majetku a závazcích zveřejňovat ve veřejném rejstříku, ve kterém jsou zapsány. Některé organizace byly již zřejmě informovány od nadřízeného orgánu či od zřizovatele, ale pro jistotu upozorňujeme i na tuto skutečnost.

  V § 13b odst. 3 zákona o účetnictví je stanoveno, že:

  3) Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví sestavují přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (dále jen „přehled“). Přehled sestaví účetní jednotka nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Na tento přehled se použijí § 18 odst. 3, § 19 odst. 1 a 2, § 29 odst. 1 a § 31 odst. 2 písm. a) obdobně.

  § 21a zákona o účetnictví jsou způsoby zveřejnění:

  1. Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetkua závazcích a výroční zprávu, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se

  zapisují do veřejného rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis.

  Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 18 odst. 4) a v případě účetních jednotek, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, v rozsahu a znění, ve kterém byla ověřena auditorem. Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech nejsou dotčeny. Ustanovení o účetních záznamech podle tohoto zákona se mohou použít obdobně i v uvedených případech.

  v přechodných ustanoveních k čl. II zákona č. 221/2015 Sb., odst. 2 ,která jsou na konci zákona o účetnictví, je dáno, že:

  2. Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2014, jejich

  uložením do sbírky listin nejpozději do 31. března 2016.

  3. Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo v roce 2015, jejich

  uložením do sbírky listin nejpozději do 30. listopadu 2017.

  4. V účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni

  bezprostředně předcházejícího účetního období – podle § 21a odst. 4 a 2 je to nejpozdějí do 12 měsíců od rozvahového dne (například  pro daňové přiznání za 2016 je rozvahovým dnem 31.12.2016, povinnost zveřejnit

  je do 31.12.2017).

   

   

  Upozornění E-ON

  plakát.pdf

  Zásady a podmínky odstraňování dřevin.pdf

  Cestování s dětmi do zahraničí

  Letk-Cestovn-s-dtmi

  Informace MV ČR.pdf

  Instruktážní film o kůrovci

  Zde si můžete prohlédnout instruktážní film o kůrovci, který nám zaslal Městský úřad Žďár nad Sázavou.

  Strana 1 z 3

  « 1 2 3 »