Usnesení vlády

Informujeme občany, že doba trvání opatření, která byla vládou ČR vyhlášena dne 16.3.2020 a měla platit do 30.4.2020 byla prodloužena do 17.5.2020.

 

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.dobrovolnictví, sousedská výpomoc),

e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,

f ) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

g) výkonu povolání nebo činnosti sloužících k zajištění

   1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

   2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

   3. individuální duchovní péče a služby,

   4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

   5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

   6. veterinární péče,

h) pobytu v přírodě nebo parcích,

i) cest zpět do místa svého bydliště,

j) pohřbů;

 

II. nařizuje

a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě bydliště  s výjimkou případů uvedených v bodu I písm. a) až i),

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;

Pobývat na veřejně dostupných místech se umožňuje nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Současně je nutné zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Od pondělí 30.3.2020 vláda schválila výjimku v nošení roušek na děti do 2 let věku a pro řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

 

 

Nahoru