Plán rozvoje obce Radostní nad Oslavou 2018 - 2022

plan-rozvoje

 

Plán rozvoje obce Radostní nad Oslavou 2018 – 2022

Tento dokument zpracovává koncepci a okruhy činností směřujících k rozvoji obce, včetně úkolů pro obecní zastupitelstvo na období 2018 – 2022. Je zřejmé, že z finančních důvodů nebude možné zajistit dokončení všech níže uvedených akcí. Pořadí plnění jednotlivých úkolů bude otázkou aktuálních priorit a možností zajištění financování jednotlivých projektů.

 

I. Bezpečnost na komunikacích v obci

cíl: Zvýšení bezpečnosti pro chodce, omezení rychlosti projíždějících vozidel

 • rekonstrukce chodníků od centra obce směrem k základní škole
 • vybudování autobusové zastávky v osadě Zahradiště
 • vybudování přechodu pro chodce u kulturního domu
 • montáž zpomalujícího radaru při vjezdu do obce ve směru od Ostrova nad Oslavou

II. Péče o nemovitý majetek ve vlastnictví obce

cíl: Modernizace prostor, výstavba startovacích popř. sociálních bytů, zateplení budov a snížení energetické náročnosti budov, zlepšení stavu střech, estetického vzhledu, příprava komplexních pozemkových úprav

 • budova Základní a mateřské školy čp. 136: dokončení projektu rekonstrukce střechy a vestavby nových učeben
 • budova čp. 86 (bývalá mateřská škola): izolace proti vlhkosti, výměna oken, zateplení fasády
 • kulturní dům čp. 130: izolace proti vlhkosti, výměna oken, zateplení fasády, výměna střešní krytiny
 • obecní bytový dům čp. 205: zateplení fasády, rekonstrukce elektrických rozvodů – 2 byty
 • obecní dům čp. 144 (současné zdravotní středisko): půdní vestavba čtyř bytů do půdního prostoru, opravy a modernizace
 • budova obecního úřadu čp. 223: řešit výzdobu či úpravu obřadní síně a přilehlých prostor
 • příprava komplexních pozemkových úprav

III. Opravy komunikací a veřejných prostranství

cíl: Zlepšení stavu veřejných prostranství, obnovy povrchů místních komunikací

 • úprava náměstí II. etapa
 • obnovení povrchu části komunikace z Radostína nad Oslavou do Kotlas
 • obnovení povrchu části komunikace u tenisových kurtů p.č. 6/14

IV. Podpora společenského a kulturního života, udržování tradic

cíl: Podpora činnosti dobrovolných spolků, mimoškolních a sportovních aktivit, spolupráce s dalšími institucemi v obci, udržování tradičních slavností a obyčejů

 • podpora dobrovolných spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, Myslivecká jednota, Český včelařský svaz, ochotnický divadelní soubor Becheráček, schola Nathanael, dětský pěvecký sbor, chrámový sbor) v jejich činnosti pro mládež a při organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí
 • spolupráce se Základní a mateřskou školou při konání kulturních a sportovních akcích
 • spolupráce s Římskokatolickou farností Radostín nad Oslavou při konání společenských akcií, podpora obnovy areálu kostela sv. Bartoloměje
 • spolupráce s podnikatelskými subjekty v obci (ZERAS, a.s. a další podnikatelské subjekty)
 • podpora a rozvoj Centra pro rodiče s dětmi - Kopretina
 • vítání občánků, vítání prvňáčků, „poslední zvonění“ pro žáky devátých tříd, den matek, společenská odpoledne, den dětí, pouťové odpoledne, farní den, setkání důchodců, maškarní ostatkový průvod, stavění máje, hasičské dny a soutěže mladých i dospělých
 • obecní knihovna, kronika obce

V. Protipovodňová opatření

cíl: Ochrana obyvatel, včetně domů a majetku i obce, zejména před přívalovými vodami

 • provedení protipovodňových opatření v lokalitě U tří křížů
 • záchytná nádrž na přívalovou vodu a bahno nad rybníkem Benýšek

VI. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod

 • cíl: Zajištění dostatku pitné vody, efektivní odvádění odpadních vod z obce do ČOV

 • rekonstrukce vodojemu
 • postupné opravy a zkapacitnění kanalizace v obci

VII. Vytváření podmínek pro bydlení a podpora vzniku ubytovacích kapacit

cíl: Zajištění nabídky stavebních parcel, nabídka bydlení pro mladé rodiny i pro sociálně potřebné občany, podpora služeb v obci

 • další etapy budování nového obytného souboru 27 rodinných domů v severní části obce
 • výstavba Domu pokojného stáří na místě usedlosti čp. 7
 • výstavba malometrážních bytů v půdních prostorách obecního domu čp. 144 (zdravotní středisko)

VIII. Děti, mládež, volný čas

cíl: Rozšíření pestrosti nabídky pro sport a volný čas pro děti, mládež i dospělé

 • rekonstrukce závlahového systému na fotbalovém hřišti
 • dětské hřiště v osadě Zahradiště
 • doplnění vybavení venkovního klidového prostoru u kulturního domu a v prostoru nad hasičským cvičištěm

IX. Péče o veřejná prostranství, zeleň, životní prostředí v obci, turistický ruch

cíl: Zlepšování životního prostředí a vzhledu obce, nakládání s odpady, podpora zachování venkovského rázu krajiny, upravení veřejného prostranství pro setkávání občanů

 • výstavba sběrného dvora na tříděné odpady
 • vybudování naučné stezky od bývalého Židovského rybníka, přes biokoridor obecní louky „Bejkovnice“, kolem rybníka Benýšek, obecní cesty směrem na Znětínek až k rybníku „Vopršálek“
 • zhotovení informačních tabulí s mapou blízkého okolí a vyznačením turistických cest, cyklostezek, obchodů, restaurací, přírodních zajímavostí apod.
 • úprava historicky zajímavého místa „Tří křížů“ na bývalém Šibeničním vrchu
 • průběžné doplňování mobiliáře obce v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti
 • cyklostezka Radostín n. Oslavou – Ostrov nad Oslavou

X. Prezentace obce, informační technologie

cíl: Zlepšovat přístup k informacím o životě v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti, zvyšovat prestiž obce

 • zvážit změnu označení obce na městys
 • pořízení obecního praporu
 • vydávání Radostínského zpravodaje
 • nové webové stránky obce
 • publikace, propagační materiály

 

Zastupitelé vyzývají občany k podávání návrhů na doplnění seznamu o další projekty směřující k rozvoji obce Radostín nad Oslavou a osady Zahradiště.

Zastupitelstvo obce Radostín nad Oslavou

 

 

 

 

 

Nahoru