Plán rozvoje obce Radostín nad Oslavou 2022 - 2026

plan-rozvoje

Plán rozvoje městyse Radostín nad Oslavou 2022 – 2026

Tento dokument zpracovává koncepci a okruhy činností směřujících k rozvoji městyse, včetně úkolů pro zastupitelstvo městyse na období 2022 – 2026. Je zřejmé, že z finančních důvodů nebude možné zajistit dokončení všech níže uvedených akcí. Pořadí plnění jednotlivých úkolů bude otázkou aktuálních priorit a možností zajištění financování jednotlivých projektů.

I. Bezpečnost na komunikacích v městyse

cíl: Zvýšení bezpečnosti pro chodce, omezení rychlosti projíždějících vozidel

 • úprava dopravní situace při výjezdu z parkoviště u kulturního domu
 • úprava dopravní situace na křižovatce u jatek
 • vybudování chodníku k autobusové zastávce v Zahradištích
 • vybudování chodníku směrem ke Kněževsi
 • montáž zpomalujícího radaru nebo semaforu při vjezdu do městyse ve směru od Ostrova nad Oslavou

II. Péče o nemovitý majetek ve vlastnictví městyse

cíl: Modernizace prostor, výstavba startovacích popř. sociálních bytů, zateplení budov a snížení energetické náročnosti budov, zlepšení stavu střech, estetického vzhledu, příprava komplexních pozemkových úprav

 • budova Základní a mateřské školy čp. 136 - rekuperace do dalších tříd a pořízení FVE na střechu tělocvičny
 • budova Základní a mateřské školy čp. 136 – příprava projektu FVE na střechu nové budovy
 • venkovní učebnu pro kvalitní a moderní výuku dětí v ZŠ
 • oprava budovy hasičské zbrojnice
 • oprava mostu přes Znětínecký potok u domu č.p. 12
 • obecní bytový dům čp. 205: zateplení fasády a půdy, oprava střechy
 • obecní dům čp. 144 (současné zdravotní středisko): opravy a modernizace
 • budova obecního úřadu čp. 223: rekonstrukce kanceláře starosty
 • kulturní dům – rekonstrukce kuchyně, oprava podlahy, bezbariérový přístup
 • budova úřadu městyse čp. 223: rekonstrukce obřadní síně a přilehlých prostor
 • v případě získání budovy čp. 62 do vlastnictví – oprava budovy a projekt jejího dalšího využití
 • příprava komplexních pozemkových úprav

III. Opravy komunikací a veřejných prostranství

cíl: Zlepšení stavu veřejných prostranství, obnovy povrchů místních komunikací

 • úprava a revitalizace náměstí - II. etapa
 • obnovení povrchu části komunikace z Radostína nad Oslavou do Znětínka
 • oprava pomníku padlých a revitalizace přilehlého parku
 • oprava kříže u jižní zdi kostela

IV. Podpora společenského a kulturního života, udržování tradic

cíl: Podpora činnosti dobrovolných spolků, mimoškolních a sportovních aktivit, spolupráce s dalšími institucemi v městyse, udržování tradičních slavností a obyčejů

 • podpora dobrovolných spolků (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český zahrádkářský svaz, Myslivecká jednota, Český včelařský svaz, ochotnický divadelní soubor Becheráček, schola Nathanael, Tvořivé večery, dětský pěvecký sbor, chrámový sbor) v jejich činnosti pro mládež a při organizaci společenských, kulturních a sportovních akcí
 • spolupráce se Základní a mateřskou školou při konání kulturních a sportovních akcích
 • spolupráce s Římskokatolickou farností Radostín nad Oslavou při konání společenských akcií, podpora obnovy areálu kostela sv. Bartoloměje
 • spolupráce s podnikatelskými subjekty v městyse (ZERAS, a.s. a další podnikatelské subjekty)
 • podpora a rozvoj Centra pro rodiče s dětmi - Kopretina
 • vítání občánků, vítání prvňáčků, „poslední zvonění“ pro žáky devátých tříd, den matek, společenská odpoledne, den dětí, pouťové odpoledne, farní den, setkání důchodců, maškarní ostatkový průvod, stavění máje, hasičské dny a soutěže mladých i dospělých
 • obecní knihovna, kronika městyse

V. Protipovodňová opatření

cíl: Ochrana obyvatel, včetně domů a majetku i obce, zejména před přívalovými vodami

 • záchytná nádrž na přívalovou vodu a bahno nad rybníkem Benýšek
 • protipovodňové úpravy „U tří křížů“, pokud se úpravy komunikace z roku 2020 ukážou jako nedostatečné
 • suchý poldr  na Znětíneckém a Pavlovském potoce
 • postupné opravy a zkapacitnění kanalizace v městysi
 • příprava modernizace čistírny odpadních vod, úvahy o převod do  společného infrastrukturního majetku SVK Žďársko
 • příprava a realizace vodovodu v Zahradištích

VI. Vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod

cíl: Zajištění dostatku pitné vody, efektivní odvádění odpadních vod z městyse do ČOV

 • postupné opravy a zkapacitnění kanalizace v městysi
 • příprava modernizace čistírny odpadních vod, úvahy o převod do  společného infrastrukturního majetku SVK Žďársko
 • příprava a realizace vodovodu v Zahradištích

VII. Vytváření podmínek pro bydlení a podpora vzniku ubytovacích kapacit

cíl: Zajištění nabídky stavebních parcel, nabídka bydlení pro mladé rodiny i pro sociálně potřebné občany, podpora služeb v městysi

 • další etapy budování nového obytného souboru rodinných domů v severní části městyse
 • výstavba Domu pokojného stáří, popř. bytů s pečovatelskou službou na místě usedlosti čp. 7
 • výstavba bytů v půdních prostorách obecního domu čp. 144 (zdravotní středisko), popř. v čp. 62
 • příprava pozemků a infrastruktury pro podnikatelskou činnost

VIII. Děti, mládež, volný čas

cíl: Rozšíření pestrosti nabídky pro sport a volný čas pro děti, mládež i dospělé

 • revitalizace dětského hřiště u tenisových kurtů
 • dětské hřiště v osadě Zahradiště a v novém obytném souboru v Radostíně
 • doplnění vybavení venkovního klidového prostoru u kulturního domu a v prostoru nad hasičským cvičištěm
 • výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem v lokalitě pod fotbalovým hřištěm
 • využití prostranství – bývalá sběrna kovového odpadu pro sport a relaxaci (skatepark)

IX. Péče o veřejná prostranství, zeleň, životní prostředí v městysi, turistický ruch

cíl: Zlepšování životního prostředí a vzhledu městyse, nakládání s odpady, podpora zachování venkovského rázu krajiny, upravení veřejného prostranství pro setkávání občanů

 • vybudování naučné stezky, popř. Křížové cesty od bývalého Židovského rybníka, přes biokoridor obecní louky „Bejkovnice“, kolem rybníka Benýšek, cesty městyse směrem na Znětínek až k rybníku „Vopršálek“
 • zhotovení informačních tabulí s mapou blízkého okolí a vyznačením turistických cest, cyklostezek, obchodů, restaurací, přírodních zajímavostí apod.
 • úprava historicky zajímavého místa „Tří křížů“ na Šibeničním vrchu
 • průběžné doplňování mobiliáře městyse v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti
 • cyklostezka Radostín nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou

X. Prezentace městyse, informační technologie

cíl: Zlepšovat přístup k informacím o životě v Radostíně nad Oslavou a Zahradišti, zvyšovat prestiž městyse

 • vydávání Radostínského zpravodaje
 • publikace, propagační materiály

Zastupitelé městyse vyzývají občany k podávání návrhů na doplnění seznamu o další projekty směřující k rozvoji městyse Radostín nad Oslavou a osady Zahradiště.

  

                                                        Zastupitelstvo městyse Radostín nad Oslavou

Nahoru