Aktuality

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Radostín nad Oslavou zve

všechny občany na slavnostní otevření nových prostor pasterovny, ukázku nového strojního zařízení a ochutnávku ovocných pasterizovaných moštů v pátek 24. 8. 2018 v 16. hod. v budově moštárny.
Moštování ovoce bude zahájeno v sobotu 1. září 2018 od 9.00 do 12.00 hodin, dále pak také každou středu od 15.30 do 18.00 hodin.

Pouťové odpoledne s dechovkou v neděli 26.8.2018

pozvnkaPozvánka Radostínské kapely a SDH Radostín n/Osl.

Plakát pdf.

MUDr.KLIMECKÝ oznamuje

Ve středu 1.8.2018 nebude dopoledne ordinovat. Zastupovat jej bude MUDr. Bendáková v Křižanově v ordinační době od 7,00 do 10,00 hodin.

Odpolední ordinace pro pozvané bude od 15,00 do 18,00 hodin.

 

HOSPODA NA HŘIŠTI oznamuje

Od 30.7. - 2.8.2018 bude uzavřena.

UPOZORNĚNÍ - sucho

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad vydává k problematice sucha následující sdělení:

V letošním roce se opět nacházíme (jako již opakovaně i v letech minulých) v období s podnormálními srážkami a zvýšenými teplotami. V důsledku toho můžeme pozorovat snížené hladiny řek, potoků, rybníků či přehrad. Rovněž hladina spodních vod je těmito jevy negativně ovlivněna.

Aktuální situaci ve vodních tocích je možno jednoznačně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Tento stav je způsoben dlouhodobě nepříznivým vývojem hydrologické situace, který přetrvává již od roku 2014. Vláhový deficit se projevuje na hladině povrchové vody ve vodních tocích a rybnících a také u podzemních vod ve studních.

Vodoprávní úřad tedy doporučuje hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodní sítě. Upozorňujeme, že odběr podzemních i  povrchových vod pomocí technického zařízení (třeba za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů) je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. Nelze tedy z toků libovolně a bez povolení čerpat vodu pro účely např. zálivky atd.

V případě pokračujícího sucha nevylučuje MěÚ Žďár nad Sázavou možnost přistoupit k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod.

Vyzýváme tedy k hospodárnému využívání vody a omezení zejména při:
- napouštění bazénů, zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch
- mytí vozidel, ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům

Pitnou vodu využívat pouze k nezbytným účelům - pro osobní potřebu, k pitným a hygienickým účelům a zajištění vody pro hospodářská zvířata.

Vlastníky vodních děl vyzýváme k důslednému dodržování manipulačních řádů a manipulaci s vodní hladinou výlučně v souladu s tímto řádem.

Vlastníky či nájemce zemědělských pozemků vyzýváme k důslednému provádění opatření, která nepovedou k rychlému odtoku vody z krajiny. Jedním z takových opatření mohou být nejenom správná agrotechnická opatření prováděná na polích, ale v některých případech i omezení údržby částečně nefunkční meliorační sítě (např. v zatravněných údolních nivách toků), která v suchých letech mohou být škodlivým zásahem, díky kterému dochází k odvodu vody z krajiny. Takových činností je vhodné se v současné době vyvarovat.

Pozn.:
Odstraníme-li poslední vlhká místa z krajiny, nemá se z ní co vypařovat. Nemá-li se co vypařovat, nedochází k snižování teplot vzduchu (výpar = ochlazování), k standartní tvorbě rosy a zpětné kondenzaci vody na povrch v noci a naopak dochází ještě k většímu výparu a transpiraci rostlin. Půda bez vody se mnohem více prohřívá a pohltí mnohem více sluneční energie. To vede k další desukci krajiny. Důsledkem je zemědělské sucho, což je stav pro všechny nežádoucí. Správnými opatřeními v krajině můžeme ovšem tyto nežádoucí jevy do jisté míry eliminovat.

Dodržování povinností bude předmětem kontrol.

Stav a vývoj v této problematice můžete průběžně sledovat na www.intersucho.cz

 

MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

MUDr. BARTOŠÍK oznamuje

V pondělí 6. a 27.8.2018 NEORDINUJE, z důvodu čerpání dovolené.
Nahoru